Hi ha dues característiques molt pròpies de les rendes assegurades: són vitalícies i, a més, s’adapten a les circumstàncies personals i familiars que puguis tenir, a part d’una característica més: l’excel·lent fiscalitat i tributació de la renda vitalícia.

És bé que les persones converteixin el seu estalvi per a la jubilació en rendes vitalícies, i a Espanya hi ha un sistema fiscal bastant generós amb les percepcions en forma de renda, especialment si aquesta percepció es produeix a partir dels 65 anys, això és, lligada als anys de retir laboral.

La fiscalitat i tributació de rendes vitalícies depèn, en bona mesura, de com hagis generat l’estalvi amb la qual l’adquireixes. Si has acumulat l’estalvi posant diners en productes que tenen avantatge fiscal, com els Planes de Pensió Assegurats o plans de pensions, hauràs de tenir en compte que  la renda que percebis no tindrà un tractament fiscal especial, i s’integrarà amb la resta de les rendes del treball per les quals tributis (normalment, la pensió pública).

La renda així percebuda ja no es considera renda del treball, sinó rendiment de l’estalvi

Però… i si l’estalvi que poses en joc per adquirir la renda ho has acumulat sense avantatges fiscals? Doncs aquí és on la cosa es posa millor. En primer lloc, la renda així percebuda ja no es considera renda del treball, sinó rendiment de l’estalvi (en la fiscalitat actual, per tant, la tributació de la renda vitalícia serà del 19% per a la majoria). Més barat que pagar com a renda del treball, tret que es percebin menys de 12.500 euros a l’any per aquest últim concepte.

Però, en segon lloc, és que ni tan sols pagues imposats per tota la renda, sinó només d’una banda d’ella. I la part és més petita quants més anys tinguis al moment de percebre el primer pagament. Per sobre de 60 anys, pagues per 5 de cada 100 euros que coures; i, si tens 70 o més, per un euro i mitjà per cada 100 que rebis.
La tributació de les rendes vitalícies per a majors de 65 anys

Has de saber, finalment, que les persones majors de 65 anys poden beneficiar-se, a més, d’una previsió existent en l’Impost sobre la Renda o IRPF, que els allibera de pagar tot l’impost corresponent al guany patrimonial derivada de la venda d’un segon habitatge o altres patrimonis (unes accions, un fons d’inversió…) sempre que dediquin el producte de la venda a adquirir una renda vitalícia.

Finalment: parlant de la fiscalitat i la tributació de les rendes vitalícies, no podem oblidar-nos del PIAS o Pla Individual d’Estalvi Sistemàtic.

Un PIAS és un producte que té avantatges durant el temps que estalvies perquè t’eximeix de tributar pels rendiments financers; però com ha de percebre’s en forma de renda vitalícia, suma als beneficis durant l’estalvi els que es tenen durant el cobrament de la renda (que t’acabem d’explicar).