INVERCO i UNESPA manifesten el seu suport a la mesura aprovada ahir pel Govern establint un nou supòsit de liquiditat d’instruments de previsió social per pal·liar les situacions de necessitat dels estalviadors. S’inclouen treballadors en situació legal de desocupació com a conseqüència d’un ERTO derivat de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19; empresaris titulars d’establiments on l’obertura al públic s’hagi vist suspesa com a conseqüència del Reial Decret 463/2020; o treballadors per compte propi que haguessin estat prèviament integrats en un règim de la Seguretat Social com a tals i hagin cessat en la seva activitat com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Aquests instruments de previsió social tenen com a finalitat principal l’estalvi destinat a la jubilació per a proveïr rendes complementàries que permetin mantenir el nivell de vida de l’etapa activa, tot i que contemplen també altres supòsits de liquiditat (atur perllongat, malaltia greu, incapacitat temporal, dependència o desnonament de l’habitatge habitual) per pal·liar situacions de necessitat.

Així, els plans de pensions han atès milers de partícips per aquestes situacions, i en particular en els últims 10 anys han abonat anticipadament 4.000 milions d’euros corresponents a més 726.000 partícips, que malauradament han passat per una situació d’atur. Així mateix, els Plans de Previsió Assegurats (PPA) també han atès milers d’assegurats per aquestes mateixes situacions, havent abonat en els últims sis anys 339 milions d’euros corresponents a més de 44.000 assegurats.
Resposta a la necessitat econòmica

Aquest nou supòsit de liquiditat va encaminat a pal·liar les conseqüències de la necessitat econòmica que, lamentablement, la situació d’emergència sanitària suposa per a molta gent, i al fet que cada estalviador pugui fer front a les conseqüències d’aquesta situació.

Les dues associacions es mostren orgulloses, com ja ha succeït en el passat, que els instruments de previsió social puguin contribuir a mitigar les pitjors conseqüències d’aquesta contingència, donant suport una ràpida sortida de la crisi i, amb això, la recuperació dels nivells de benestar previs que permetin continuar estalviant per complementar la jubilació futura dels espanyols.