Demani més Informació

Estalvi / Inversió

Els Fons d’Inversió permeten fer tot tipus d’inversions, des de Lletres del Tresor, bons i obligacions (Deuta Pública de l’Estat en general) fins a accions en borsa i altres valors mobiliaris, i tot això sense les despeses, complicacions i amb els importants avantatges fiscals. A més, s’han convertit en un excel.lent sistema d’estalvi-inversió a mig i llarg plaç.

Els Plans d’Estalvis, de Pensions i de Jubilació, tenen el ferm propòsit de que vostè pugui mantenir el ritme de vida actual en el futur i no haver de dependre únicament del Sistema Públic de Pensions.

Té a la seva disposició una àmplia gama de Plans de Pensions que li permeten acumular un patrimoni per gaudir-ho durant la seva jubilació i, a la vegada, beneficiar-se d’una excel.lent rendabilitat, contemplant diferents possibilitats d’inversió.

Fons d´inversió

 • Fons mixtes UNIT LINK

  Pla d’estalvi i inversió compost de 2 fons:
  Renda fixa – Renda variable.

  L’estalviador decideix l’estructura de la seva inversió:

  • Invertir en un fons de renda fixa
  • Invertir en un fons de renda variable
  • Invertir en ambdós i en quina proporció

  Modalitats més habituals:

  Modalitat Conservadora: Renda variable 20 %
  Renda fixa 80 %
  Modalitat Moderada: Renda variable 50 %
  Renda fixa 50 %
  Modalitat Agressiva: Renda variable entre el 80 i el 100 %
  Renda fixa entre el 0 i el 20 %

  D’aquesta forma la seva inversió s’ajustarà perfectament a les seves necessitats o preferències com inversor. En qualsevol moment vostè podrà:

  • Canviar de fons: Traspassar part o la totalitat del seu saldo acumulat d’un fons a un altre sense cap cost fiscal.
  • Modificar la composició de la seva inversió: A partir del moment que vostè ho desitgi les seves noves primes i/o aportacions s’invertiran en la proporció que vostè ens indiqui (quantes vegades vulgui i totes gratuïtes).

  Les aportacions generen rendiments des de el primer dia.

  Beneficis

  • Constituir el seu propi sistema d’inversió i estalvi.
  • No renunciar a disposar dels seus estalvis en qualsevol moment.
  • Garanteix el 100% del seu Compte Individual de Participacions.
  • En cas de mort el 100% del citat Compte més un capital adicional por mort.
  • Avantatges front a altres productes

  Característiques principals

  • Flexibilitat

   Vostè fixa la quantia i la forma de pagament. Pot variar l’import de la seva aportació o suspendre-les durant un temps i tornar a reprendre-les.
  • Total Liquiditat

   A partir de la primera anualitat es podrà disposar de la totalitat del Fons Acumulat. En qualsevol moment pot sol.licitar Rescats Parcials sempre que mantingui un saldo de 601.01.- €. durant el primer any.
  • Alta Rentabilitat

   Les seves primes i aportacions formaran part, a la seva el.lecció, de qualsevol dels dos Fons interns de la companyia (renda fixa i renda variable) que estan gestionats per un equip d’experts professionals. Ells inverteixen en els principals títols i valors del mercat financer espanyol a fi de diversificar el risc i obtenir el màxim rendiment per a la seva inversió.
  • Excel.lent Fiscalitat

   El rendiment obtingut -diferència entre el capital percebut i l’aportació efectuada- de cadascuna de les aportacions que destini al seu Plà d’Estalvi, té importants reduccions fiscals, de fins el 75 %, en funció de l’antiguetat de cada aportació.
  Antiguetat
  de cada aportació
  Reducció
  (% lliure d’impostos)
  Superior a 2 anys  30 %
  Superior a 5 anys  65 %
  Superior a 8 anys  75 %
 • Fons garantits de renda fixa

  Asseguren al venciment la inversió inicial i una rendabilitat mínima garantida.

  Vostè tria el temps i la quantitat invertida.

  Molt apropiats per estalviadors conservadors que no vulguin córrer riscos i prefereixin un tipus mínim garantit amb el fi de mantenir el poder adquisitiu de la seva inversió.

  Es distingeixen les següents modalitats:

  • Curt Plaç:  Fins a 3 anys
  • Mig Plaç: De 5 a 8 anys
  • Llarg Plaç: Més de 8 anys

  Al venciment del plaç triat es podrà optar pel cobrament del valor garantit o per la percepció d’una Renda Vitalícia calculada en funció de l’edat de l’assegurat a l’inici del cobrament de la mateixa.

 • Fons garantits de renda variable

  Asseguren la inversió inicial i un percentatge de la revalorització mitja dels índexs bursàtils en un determinat període (de 2 a 4 anys ). Els mencionats índexs solen ser IBEX 35, EUROTOP 100, BLUE CHIPS, etc..

  Adeqüat per a inversors conservadors que no vulguin sofrir les turbulèncias i fluctuacions dels mercats de valors sense renunciar per això a una rentabilitat mitja.

  Beneficis

  • Seguretat
   Passi el que passi, sempre percebrà el capital fixe garantit.
  • Rentabilitat
   Obtindrà a més una extra rentabilitat variable lligada a l’evolució de l’índex de referència.
  • Protecció
   Quedarà cobert amb una assegurança de vida, que garanteix un petit capital adicional, indicat en el seu contracte.
  • Liquiditat 
   Si ho desitja podrà recuperar al final de cada anualitat d’assegurança part del seu capital, renunciant a percebre el capital garantit a l’acabament però conservant intactes les garanties de l’assegurança de vida i de la rentabilitat variable.
 • Inversions garantides a plaç fixe

  A tres, cinc o vuit anys.

  Amb un interés garantit en pòlissa superior als productes tradicionals del mercat i poden disposar dels seus diners en qualsevol moment.

  I no oblidi que la fiscalitat dels productes asseguradors és molt més avantatjosa que la dels productes bancaris.

Plans d´estalvi

Amb un Plà de Jubilació s’obté la rentabilitat assegurada que es pretén i permet disposar dels estalvis sempre que es necessitin.

Plà de Jubilació és un producte de previsió que, mitjançant aportacions periòdiques o extraordinàries, assegura un capital final garantit en base a un interès tècnic utilitzat per a tota la durada del contracte. Incorpora cobertures complementàries de vida i té diferents modalitats de creixement de les aportacions.

 • Interessa a persones que busquen un producte que els hi ofereixi una rentabilitat estable pels seus estalvis, a més de poder complementar-ho amb una assegurança de vida.
 • Interès tècnic garantit fins al final del contracte.
 • Participació en beneficis: adicional a l’interès tècnic garantit, amb el que vosté obté una rentabilitat extra que augmenta el valor del seu estalvi.
 • Aportacions: vosté decideix com i quan fer-les, pot augmentar o disminuir la seva quantitat sempre que ho desitgi. A més pot fer aportacions extraordinàries per incrementar el capital estalviat.
 • Creixement en les aportacions: vostè pot assegurar que el seu pla no perdrà poder adquisitiu amb el pas dels anys. Així, pot triar un creixement en les aportacions en un 5 % linial cada any, o un creixeiment acumulatiu del 3 % o del 5 %. També pot decidir aportar sempre la mateixa quantitat.

El Pla de Jubilació garanteix una rentabilitat per a tota la durada del contracte juntament amb l’obtenció d’una rendabilitat adicional mitjançant la participació en beneficis.

Permet el rescat total a partir del primer any i la possibilitat de rescats parcials, transcorreguts tres anys.

Existeix la possibilitat de fer aportacions extraordinàries en qualsevol moment.

Diferents modalitats de creixement d’aportacions per a garantir que el plà no perdi poder adquisitiu.

Disposa de les excel.lents avantatges fiscals de les assegurances de vida.