Automòbils

AUTOMÒBILS

L’assegurança d’automòbils té per objecte cobrir la Responsabilitat Civil del conductor del vehicle derivada de fets de la circulació del mateix, entenent-se com tals els que es motivin per l’ús o circulació del vehicle per vies i béns del domini públic, garatges i aparcaments, així com per vies privades que no estiguin especialment destinades o acotades pel desenvolupament d’una feina o tasca industrial o agrícola.

La subscripció d’aquesta assegurança és obligatòria, el que la fa ser la més estesa de totes les que garanteixen riscos de responsabilitat civil.

La Llei sobre Responsabilitat Civil i Assegurança en la Circulació de Vehicles a motor (Disposició adicional 8ª de la Llei 30/1995, d’Ordenació i Supervisió de les Assegurances Privades), en el seu Capítol II “De l’assegurament obligatori”, article 2º “De l’obligació d’assegurar-se, disposa, en relació amb l’article 1r. del seu cos legal:

“Tot propietari de vehicles a motor que tingui el seu establiment habitual a Espanya vindrà obligat a subscriure un contracte d’assegurança per cada vehicle del que sigui titular que cobreixi, fins la quantia dels límits de l’assegurança obligatòria…..”, la responsabilitat del conductor del vehicle pels danys causats a les persones o en els béns amb motiu de la circulació, en virtut del risc creat per la conducció del mateix. Els vehicles no assegurats en la forma establerta no podran circular per territori nacional. L’incompliment d’aquesta prohibició serà sancionat administrativa i penalment.

Els tipus de vehicles que assegurem són els següents:

 • Turismes
 • Taxis
 • Motocicletes
 • Caravanes
 • Ciclomotors
 • Vehicles de TIR
 • Furgonetes particulars o de servei públic
 • Camions d’empreses o servei públic
 • Remolcs o semiremolcs

Les garanties que cobreix són les següents:

 • Responsabilitat civil de subscripció obligatòria

Empara les conseqüències econòmiques de la responsabilitat civil del conductor front a tercers.

En el cas de danys exclusivament materials la responsabilitat civil té caràcter subjectiu (es a dir, culpa provada del conductor).

La cobertura obligatòria no cobreix els danys corporals soferts pel conductor del vehicle assegurat.

Tampoc queden coberts els danys materials soferts pel vehicle assegurat, per les coses en ell transportades, ni pels béns de que resultin titulars el prenedor, assegurat, propietari, conductor, així com els del cònjuge o els parents fins el tercer grau de consanguinitat o afinitat dels anteriors.

Sumes assegurades

Màxim legal.
100% minutes i despeses, sense límit advocats i procuradors designats per l’Assegurador.

Reparació dels danys produits a tercers per fets de la circulació fins les següents quantitats:

 • Danys corporals: 350.000 € per víctima.
 • Danys materials: 100.000 € per sinistre.

Quan els danys causats siguin superiors, haurà de fer front als mateixos l’assegurança de responsabilitat civil voluntària o en cas de mancar, la persona responsable(normalment el conductor o propietari) amb el seu propi patrimoni. No cobreix els danys que pugui sofrir el conductor o propietari però sí la resta de passatgers indistintament de les persones que es transportin.

 • Responsabilitat civil de subscripció voluntària

  • Ús i circulació del vehicle.
  • Repòs, inclós incendi i explosió.
  • Càrrega, transport i descàrrega de coses.
  • Conducció per menors, empleats i extranys.
  • Conducció ocasional d’altres turismes.
  • Actuació dels passatgers.
  • Arrossegament de remolcs autoritzats.
 • Ocupants

  Mitjançant aquesta cobertura es garanteix per l’assegurador el pagament de les indemnitzacions fixades en les condicions particulars de la pòlissa amb motiu dels accidents que puguin sofrir els ocupants del vehicle.

  Té la condició d’ocupant qualsevol persona que ocupi plaça en el vehicle, inclòs el conductor.

  Sumes assegurades

  • Indemnització per mort ocorreguda durant els 365 dies següents a l’accident, a conseqüència de les lesions sofertes en el mateix.
  • Indemnització per invalidesa permanent total o parcial declarada dins dels 365 dies consecutius a l’accident, com a conseqüència del mateix.
  • Pagament de l’assistència mèdic-quirúrgica i farmacèutica per les lesions sofertes durant els 365 dies següents a l’accident.

  Les sumes que ha de pagar l’assegurador per cadascuna de les prestacions més amunt citades, per cadascuna de les víctimes d’un accident, són les que s’hagin estipulat en la pòlissa d’assegurança.

 • Defensa Reclamació

  • Reclamació dels danys rebuts per terceres persones al vehicle assegurat per fets de la circulació.
  • Advocat i Procurador.
  • Avançament d’indemnitzacions.
  • Haurà de ser objecte d’un contracte independent, que es podrà incloure en capítol a part dins d’una pòlissa única.
  • Té dret a sotmetre a arbitratge les seves diferències amb l’assegurador.

  “l’assegurador s’obliga, dins dels límits establerts en la Llei i en el contracte, a fer-se càrrec de les despeses en que pugui incórrer l’assegurat com a conseqüència de la seva intervenció en un procediment administratiu, judicial o arbitral, i a prestar-li els serveis d’assistència jurídica, judicial o extrajudicial, derivades de la cobertura de l’assegurança”.

  Sumes assegurades

  • Els límits d’aquesta cobertura queden pactats en les condicions particulars de la seva pòlissa.
  • S’exclouen de la cobertura el pagament de multes i sancions.
  • La Llei no té aplicació respecte a:

  – Els casos de defensa jurídica realitzada per l’assegurador de l’assistència en viatge.

  – La defensa jurídica realitzada per l’assegurador de l’assistència en viatge.

  – La defensa jurídica que tingui relació amb l’ús de vaixells o embarcacions marítimes.

  Les cobertures més destacades de la modalitat, són:

  • Defensa criminal per accident.
  • Extensió de garanties, per conduir sota la influència de begudes alcohòliques; per danys a tercers per les mercaderies transportades, si ha hagut imprudència del conductor.
  • Extensió de garanties als ocupants transportats gratuitament i al fill menor de l’Assegurat que, sense coneixement d’ell, faci ús del vehicle.
  • Prestació de fiances, per garantir les despeses o la llibertat provisional.
  • Reclamació per danys causats a l’Assegurat, els seus familiars i hereus perjudicats, que puguin ampliar-se també a altres persones.
  • Reclamació per danys al vehicle assegurat, que pugui ser objecte d’ampliació a altres situacions.
  • Insolvència del tercer responsable.
  • I altres garanties, com: defensa infraccions de tràfic, defensa altres assegurances, avançament d’indemnitzacions, remolcatge per accident o avaria, reparació urgent en carretera, rescat i salvament, defensa de la responsabilitat civil, avançament assistència sanitària, ambulància, trasllat difunt, avançaments per sepeli, despeses peritatge, reclamació reparació defectuosa, lloguer altre vehicle.
 • Danys corporals

  • Mort
  • Invalidesa Física permanent
  • Assistència sanitària
 • Assistència

  Pot definir-se com una prestació complementària que es pot incloure amb l’Assegurança de l’Automòbil, i que facilita tota classe d’assistència a la família quan es troba fora del seu domicili, tant si és utilitzant el vehicle, com en qualsevol altre mitjà de transport.

  • Assistència en viatge
  • Trasllat de persones
  • Hospedatge de familiar acompanyant
  • Assistència sanitària a l’estranger
  • Recerca de medicaments
  • Auxili en carretera i casc urbà
  • Remolcatge del vehicle
  • Abandonament legal del vehicle
  • Enviament de xófer professional
  • Recerca d’equipatges
  • Duplicats de documents
  • Transport d’animals domèstics
  • Pupil.latge del vehicle
  • Recerca de peces de recanvi
  • Transmissió de missatges urgents

  Assistència en viatge de les persones transportades i el vehicle assegurat, posa a disposició dels passatgers el mitjà més econòmic per la companyia per arribar al lloc de destí o tornada al domicili. En el que es refereix al vehicle, envia una grúa per a desplaçar-lo al taller més proper, un cop en aquest taller si el vehicle supera unes hores o dies de paralització es podrà repatriar el vehicle al seu domicili.

  MOLT IMPORTANT

  En la majoria d’entitats per la cobertura d’aquesta garantia és obligatori trucar al telèfon d’assistència. En cas de no trucar i en molt poques asseguradores reemborsarien el límit pactat en la pòlissa.

  És convenient que abans de desplaçar-se en un viatge llarg, comprovi que porta el número d’assistència i llegeixi les diferents cobertures de que disposa la companyia d’assistència, es sorprendrà de lo extensa que és.

  Sense Límit Excepte:

  • Fins a 6.000,00 € en l’Assistència Sanitària.
  • El Valor venal del vehicle en abandonament.
  • En el Rescat del vehicle.
 • Retirada carnet

  Per aquesta garantia s’abona a l’assegurat/conductor un subsidi mensual establert en les condicions particulars en el cas de que li sigui retirat el permís de conducció, sempre que es compleixi alguna de les circunstàncies següents:

  • Per sentència judicial ferm a resultes d’un accident de circulació en el que hagi intervingut el vehicle assegurat i així mateix hi hagi culpa o negligència per l’assegurat.
  • Per resolució governativa ferma que afecti igualment a l’assegurat per infraccions comeses amb el vehicle assegurat, que exclou la retirada del permís a causa de l’impagament de multes o la participació de l’assegurat en apostes o desafiaments.

  EXCLUSIONS:

  • Retirada del permís de conduir per alcoholèmia i/o drogadicció.
 • Trencament de llunes

Cobreix la reposició de les llunes fins el límit pactat en les seves condicions particulars, no cobreix els miralls dels retrovisors ni els vidres de fars o intermitents.

Abans de reposar-les ha de notificar-ho a l’asseguradora o al mediador.

Existeixen serveis d’assistència per reposar-les in situ per compte de l’asseguradora.

 • Incendi

Per aquesta assegurança, l’assegurador s’obliga a indemnitzar els danys produïts en els béns assegurats a conseqüència d’incendi, entenent com a tal “la combustió i l’abrasament amb flama, capaç de propagar-se, d’un objecte, o més, que no estava destinat a ser cremat en el lloc i moment en que es produeix”.

La garantia de l’assegurança s’extén sempre a “danys i pèrdues materials causats per l’acció directa del foc i per les conseqüències inevitables de l’incendi”, com són:

 • Els danys ocasionats per les mesures preses per impedir, tallar o extingir l’incendi.
 • Les despeses en que hagi d’incórrer l’assegurat per salvar els béns de l’incendi.
 • Les minves sofertes als béns salvats.
 • El valor dels objectes desapareguts, sempre que l’assegurat acrediti la seva preexistència.
 • Robatori

  Per aquesta cobertura s’indemnitzen els danys i/o pèrdua del vehicle assegurat a conseqüència de substracció o intent de substracció.

  En cas de substracció del vehicle complet, la indemnització no es farà efectiva fins que hagin transcorregut 30 dies des de la substracció.

  Si el substret són peces o accessoris que constitueixen part del vehicle, la major part de les pòlisses existents en el mercat cobreixen el 100 % del seu valor de nou en els dos primers anys i el 80 % a partir del tercer any.

  Els danys causats en el vehicle cobert per aquesta modalitat a conseqüència de la temptativa de substracció, o els que presenti el vehicle un cop recuperats estaran coberts al 100 %.

  En cap cas es cobreix els béns que es trobin a l’interior del vehicle i no siguin elements integrants del mateix.

  Els accessoris estan coberts únicament en el cas de que s’hagi estipulat així en les condicions particulars.

  La presentació de la declaració de sinistre d’aquesta cobertura ha d’anar acompanyada de la denúncia presentada davant l’autoritat competent.

 • Altres danys

  • Danys al vehicle assegurat.
  • Danys propis al vehicle amb franquícia.
  • Danys propis al vehicle sense franquícia.

  En els danys propis si es contracta amb franquícia, s’ha de tenir en compte que s’aplicarà la franquícia assegurada per sinistre i zona.